מכרז פומבי מס’ 13/2020 למתן שירותי ייעוץ וניהול פרויקטים למועצה המקומית תל שבע במסגרת יישום החלטת ממשלה מס’ 2397

מכרז פומבי מס’ 13/2020 למתן שירותי ייעוץ וניהול פרויקטים למועצה המקומית תל שבע במסגרת יישום החלטת ממשלה מס’ 2397

מכרזים קשורים