מכרז פומבי מס’ 02/2020 לאספקת והתקנת עמדות סימולטורים לחדר משחקים-מתנ”ס תל שבע

מכרז פומבי מס’ 02/2020 לאספקת והתקנת עמדות סימולטורים לחדר משחקים-מתנ”ס תל שבע

מכרזים קשורים