פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין מס’ 3/2020

פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין מס’ 3/2020

פרוטוקולים קשורים