הודעה בדבר שיווק מגרשים לבניה עצמית במסגרת הרשמה והגרלה לבני מקום חסרי דיור