מכרז 15/2020 הזמנה להציע הצעות לתפקיד יועץ משפטי חיצוני קבוע ותובע עירוני למועצה המקומית תל שבע

מכרז 15/2020 הזמנה להציע הצעות לתפקיד יועץ משפטי חיצוני קבוע ותובע עירוני למועצה המקומית תל שבע

מכרזים קשורים