מכרז פומבי מס’ 01/2020 לביצוע עבודות פיתוח נופי וגינון בבתי ספר במועצה המקומית תל שבע- פרסום חוזר

מכרז פומבי מס’ 01/2020 לביצוע עבודות פיתוח נופי וגינון בבתי ספר במועצה המקומית תל שבע- פרסום חוזר

מכרזים קשורים