מכרז פומבי 07/2020 – הזמנה לקבלת הצעות לתכנון, הקמה, הפעלה, שירות ותחזוקה של מערכות לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית במסגרת אסדרת גגות קטנים

מכרז פומבי 07/2020 – הזמנה לקבלת הצעות לתכנון, הקמה, הפעלה, שירות ותחזוקה של מערכות לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית במסגרת אסדרת גגות קטנים

מכרזים קשורים