מכרז פומבי 36/2019 למתן שירותי איסוף, פינוי וטיפול בפסולת בניין

מכרז פומבי 36/2019 למתן שירותי איסוף, פינוי וטיפול בפסולת בניין

מכרזים קשורים