מכרז פומבי 3-2020 -שרותי נקיון בשטחים פתוחים מענה לשאלות הבהרה

מכרז פומבי 3-2020 -שרותי נקיון בשטחים פתוחים מענה לשאלות הבהרה

מכרזים קשורים