מכרז פומבי מס’ 23/2020 עבודות אחזקת גינון תל – שבע

מכרז פומבי מס’ 23/2020 עבודות אחזקת גינון תל – שבע

מכרזים קשורים