מכרז פומבי מס’: 2020/ 19 הזמנה לקבלת הצעות לתכנון, הקמה, הפעלה, שירות ותחזוקה של מערכות לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית במסגרת אסדרת גגות קטנים.

מכרז פומבי מס’: 2020/ 19 הזמנה לקבלת הצעות לתכנון, הקמה, הפעלה, שירות ותחזוקה של מערכות לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית במסגרת אסדרת גגות קטנים.

מכרזים קשורים