מכרז פומבי מס' 15/2023 לאספקה והתקנה של מתקני חצר בגני הילדים

מכרז פומבי מס' 15/2023 לאספקה והתקנה של מתקני חצר בגני הילדים

מכרזים קשורים