מכרז פומבי מס' 14-2022 למתן שירותי הזנה למוסדות החינוך המיוחד

מכרז פומבי מס' 14-2022 למתן שירותי הזנה למוסדות החינוך המיוחד

מכרזים קשורים