מכרז פומבי מס’ 12/2020 מענה מס’ 1 לשאלות הבהרה

מכרז פומבי מס’ 12/2020 מענה מס’ 1 לשאלות הבהרה

מכרזים קשורים