מכרז פומבי מס’ 12/2020 למתן שירותי שמירה במוסדות הציבור של המועצה המקומית תל שבע

מכרז פומבי מס’ 12/2020 למתן שירותי שמירה במוסדות הציבור של המועצה המקומית תל שבע

מכרזים קשורים