מכרז פומבי מס’ 03/2020 למתן שירותי ניקיון בשטחי המועצה

מכרז פומבי מס’ 03/2020 למתן שירותי ניקיון בשטחי המועצה

מכרזים קשורים