מכרז מס’ 26/2020 למתן שירותי מדידה, סקר נכסים וחישוב שומה – תשובות מספר 4

מכרז מס’ 26/2020 למתן שירותי מדידה, סקר נכסים וחישוב שומה – תשובות מספר 4

מכרזים קשורים