הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז-ספק יחיד

הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז-ספק יחיד

מכרזים קשורים