הודעה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות במכרז 15/2020-הזמנה להציע הצעות לתפקיד יועץ משפטי חיצוני קבוע ותובע עירוני למועצה מקומית תל שבע

הודעה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות במכרז 15/2020-הזמנה להציע הצעות לתפקיד יועץ משפטי חיצוני קבוע ותובע עירוני למועצה מקומית תל שבע

מכרזים קשורים