הודעה מס’ 2 – הודעה על עדכון מסמכי המכרז מס’ 15/2020 – הזמנה להציע הצעות לתפקיד יועץ משפטי חיצוני קבוע ותובע עירוני

הודעה מס’ 2 – הודעה על עדכון מסמכי המכרז מס’ 15/2020 – הזמנה להציע הצעות לתפקיד יועץ משפטי חיצוני קבוע ותובע עירוני

מכרזים קשורים