ביטול מכרז פומבי מס' 2023 / 05 למתן שירותי שמירה במוסדות הציבור של המועצה המקומית תל שבע.

ביטול מכרז פומבי מס' 2023 / 05 למתן שירותי שמירה במוסדות הציבור של המועצה המקומית תל שבע.

מכרזים קשורים