פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין מס' 1/2020, אישור התקציב לשנת 2022

פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין מס' 1/2020, אישור התקציב לשנת 2022

פרוטוקולים קשורים