פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין מס' 1/2023, אישור התקציב לשנת 2023 + עדכון התקציב לשנת 2022

פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין מס' 1/2023, אישור התקציב לשנת 2023 + עדכון התקציב לשנת 2022

פרוטוקולים קשורים