בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים לשנת הכספים 2021

לפי תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחות מארנונה) (תיקנון) התשנ"ג 1993

Loading the Form...