מכרז פומבי מס’ 32/2019

מכרז פומבי מס’ 32/2019

להפעלת תכנית “ניצנים” במועצה המקומית תל שבע

מכרזים קשורים

Close Menu